Festiviteten på Sørumsand
Vedtekter for Sørum Jazzklubb, stifter 8. november 2002

Behandlet på styremøte 09.03.11 for fremleggelse på årsmøte 2011


§ 1.FORMÅL
Sørum Jazzklubb skal arbeide for å fremme
Jazzens plass i Sørum
Opplæring
Kulturelt samarbeid og
Musikkpolitikk for musikklivet i kommunen

§ 1.1Jazzens plass i Sørum
Klubbens mål er å arrangere jazzkonserter og jazzrelaterte prosjekter for å skape et stabilt og variert tilbud i kommunen.
 
§ 1.2Opplæringsvirksomhet
Sørum Jazzklubb er medlem i Norsk Jazzforum, og skal gjennom sine prosjekter hjelpe den enkelte medlem og musiker i Sørum til et mer meningsfylt liv ved å:
Bidra til aktiv deltakelse i musikk gjennom læring, lytting og formidling
Samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som forvalter og organiserer opplæring og utdanning i musikk
 
§ 1.3Kulturelt samarbeid
Sørum Jazzklubb er et kulturelt samarbeidsorgan i Sørum, med konserter og ungdomsprosjekter som sentrale oppgaver.

§ 1.4Musikkpolitikk
For å nå sine mål skal Sørum Jazzklubb utøve musikpolitisk arbeid i kommunen og nasjonalt i samarbeid med Norsk Jazzklubb, og være et musikk- og kulturpolitisk interesseorgan for medlemmene.

§ 2MEDLEMSKAP
Medlemskap er åpent for alle interesserte.

§ 2.1Medlemskontingent
Medlemskontingenten blir fastsatt av årsmøtet. Betalt kontingent medfører stemmerett på klubbens årsmøte.

Medlemskontingenten blir fastsatt av årsmøtet for påfølgende år. Betalt kontingent medfører stemmerett på klubbens årsmøte.

§ 2.2Utmelding
Utmelding skal skje skriftlig. Medlemskapet løper til det sies opp skriftlig.

Utmelding skal skje skriftlig Medlemmer som ikke har betalt kontingenten i løpet av året strykes som medlemmer.
Det sendes krav om kontingent og 1 purring. 

§ 3ORGANISASJON
Sørum Jazzklubb er en frittstående klubb, medlem i Sørum Kulturforum og Norsk Jazzforum, samt andre organisasjoner styret finner aktuelt.

§ 4ÅRSMØTET
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, og holdes hvert år innen utgangen av april.

§ 4.1Innkalling og sakspapirer
Innkalling til ordinært årsmøte sendes ut senest fire – 4 – uker før årsmøtet holdes. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være mottatt av styret senest tre – 3- uker før årsmøtet.

§ 4.2Dagsorden for årsmøtet
1. Konstituering
a. Godkjenning av innkalling og sakliste
b. Valg av dirigent og referent
c. Valg av to protokollunderskrivere
2. Godkjenning av styrets beretning
3. Godkjenning av revidert regnskap for foregående år
4. Behandling av budsjett for kommende periode, herunder å fastsette kontingent.
5. Valg av
a. Leder – velges særskilt for ett år om gangen
b. Styremedlemmer for 2 år*
c. To varamedlemmer til styret for ett år
d. To medlemmer til valgkomite for to år

6. Oppnevning av revisor for kommende to-års periode
7. Innkomne saker

*Styremedlemmenes funksjonstid er 2 år. For å unngå at alle styremedlemmene går ut samtidig, skal det etter første ordinære driftsår i klubben foretas nyvalg på 2 styremedlemmer. Hvem som står på valg etter ett år, fastsettes ved loddtrekning.

§ 4.3Ekstraordinært årsmøte
Dersom styret finner det nødvendig eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. Slik innkalling skal skje med minst en måneds varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er satt opp i innkallingen til møtet.

§ 5STYRET
§ 5.1Styrets sammensetning
Styret velges av årsmøtet og består av 5 – 7 medlemmer med 2 varamedlemmer. Styrets leder velges i særskilt valg av årsmøtet. For øvrig konstituerer styret seg selv.

§ 5.2Styrets mandat og oppgaver
Styret skal:
Lede Sørum Jazzklubb i perioden mellom årsmøtene
Iverksette årsmøtets vedtak
Oppnevne utvalg
Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og offentlige organer
Utarbeide årsmelding og regnskap
Fremme forslag til eventuelle prosjekter og budsjett

§ 6ENDRING I VEDTEKTENE
Endring i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte. Til gyldig vedtak kreves 2/3 stemmeflertall.

§ 7OPPLØSNING
Forslag om oppløsning av Sørum Jazzklubb behandles på ordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt styret i Sørum Jazzklubb minst to måneder før årsmøtet.
Til oppløsning kreves ¾ stemmeflertall. Vedtak om oppløsning skal legges fram for styret i Sørum Kulturforum, som ivaretar disponible midler inntil ny klubb kan etableres.